Sika - Aliva

ID : 67240
Brand : Sika - Aliva
Model : AL-237
Last Update : 03/07/2561 11:16 Preview : 16,814
เครื่องพ่นคอนกรีต (Shotcrete Machine) ยี่ห้อ Aliva รุ่น AL-237 ซึ่งเป็น เครื่องพ่นคอนกรีต เครือเดียวกับ Sika ผู้ผลิตน้ำยาคอนกรีตซึ่งได้ความเชื่อถือจากหลายๆประเทศ และมีจำหน่ายมากว่า 100 ปี กว่า 74 ประเทศทั่วโลก
ID : 67284
Brand : Sika - Aliva
Model : AL-257
Last Update : 26/05/2560 18:26 Preview : 18,790
เครื่องพ่นคอนกรีต (Shotcrete Machine) ยี่ห้อ Aliva รุ่น AL-257 ซึ่งเป็น เครื่องพ่นคอนกรีต เครือเดียวกับ Sika ผู้ผลิตน้ำยาคอนกรีตซึ่งได้ความเชื่อถือจากหลายๆประเทศ และมีจำหน่ายมากว่า 100 ปี กว่า 74 ประเทศทั่วโลก
ID : 67290
Brand : Sika - Aliva
Model : AL-267
Last Update : 26/05/2560 18:29 Preview : 15,546
เครื่องพ่นคอนกรีต (Shotcrete Machine) ยี่ห้อ Aliva รุ่น AL-267 ซึ่งเป็น เครื่องพ่นคอนกรีต เครือเดียวกับ Sika ผู้ผลิตน้ำยาคอนกรีตซึ่งได้ความเชื่อถือจากหลายๆประเทศ และมีจำหน่ายมากว่า 100 ปี กว่า 74 ประเทศทั่วโลก
ID : 87328
Brand : Sika - Aliva
Model : AL-403
Last Update : 26/05/2560 18:09 Preview : 11,736
ID : 126634
Brand : Sika - Aliva
Model : AL-246
Last Update : 26/05/2560 18:24 Preview : 7,287
เครื่องพ่นคอนกรีต (Shotcrete Machine) ยี่ห้อ Aliva รุ่น AL-246 ซึ่งเป็น เครื่องพ่นคอนกรีต เครือเดียวกับ Sika ผู้ผลิตน้ำยาคอนกรีตซึ่งได้ความเชื่อถือจากหลายๆประเทศ และมีจำหน่ายมากว่า 100 ปี กว่า 74 ประเทศทั่วโลก
ID : 126641
Brand : Sika - Aliva
Model : AL-285
Last Update : 26/05/2560 18:07 Preview : 6,445
เครื่องพ่นคอนกรีต (Shotcrete Machine) ยี่ห้อ Sika-Aliva รุ่น AL-285 เหมาะสำหรับงานพ่นคอนกรีตเพื่อกันดินถล่ม และ งานอุโมงค์ เป็นต้น
ID : 126648
Brand : Sika - Aliva
Model : AL-263
Last Update : 26/05/2560 18:22 Preview : 6,833
เครื่องพ่นคอนกรีต (Shotcrete Machine) ยี่ห้อ Sika-Aliva รุ่น AL-263 เหมาะสำหรับงานพ่นคอนกรีตเพื่อกันดินถล่ม และ งานอุโมงค์ เป็นต้น
ID : 126668
Brand : Sika - Aliva
Model : Aliva 264
Last Update : 26/05/2560 17:08 Preview : 4,872
เครื่องพ่นคอนกรีต (Shotcrete Machine) ยี่ห้อ Sika-Aliva รุ่น AL-264 เหมาะสำหรับงานพ่นคอนกรีตเพื่อกันดินถล่ม และ งานอุโมงค์ เป็นต้น
ID : 152155
Brand : Aliva
Model : Aliva -571
Last Update : 06/06/2560 09:19 Preview : 4,297
RH-Degassing nozzle liner for hot or cold refractory repair for snorkels in vacuumplants automatically spraying inside more economical