Company Profile

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการแนะนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์ งานขุดเจาะเหมืองใต้ดิน งานก่อสร้างเขื่อน และงานก่อสร้างใต้ดิน ด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์จากผู้ผลิตที่มีความชำนาญ ประสบการณ์ และคุณภาพสูง อาทิเช่น ฟันของเครื่องเจาะอุโมงค์ (Disc Cutter) เครื่องพ่นคอนกรีต (Shotcrete) เครื่องอัดน้ำปูน (Grouting) เป็นต้น รวมไปถึง การอบรมสอนการใช้งาน ซ่อมแซมและบริการหลังการขายประจำหน้างาน ด้วยอะไหล่จากผู้ผลิตโดยตรง

อีกทั้งสามารถให้บริการแนะนำ ออกแบบ และติดตั้ง ระบบการจัดการจัดเก็บขยะ อย่างเช่น ระบบขนถ่ายกากขยะของเสีย โรงอัดขยะ เครื่องอัดก้อน เครื่องบดขยะ เป็นตั้น